ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Definities

 1. JOLA Tours & Trips: JOLA Tours & Trips, gevestigd te Katwijk onder KvK nr. 74279742. Hierna ook: ‘JOLA’.
 2. Gebruiker: degene met wie JOLA Tours & Trips een overeenkomst is aangegaan.
 3. Spelers: eenieder die aan de Schnipseljagd ( zie hierna ), deelneemt. Incl. de gebruiker wanneer deze deelneemt).
 4. Schnipseljagd: algemene benaming voor alle producten; de selfguided speurtochten, van JOLA Tours & Trips.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden JOLA

 1. Deze Algemene Voorwaarden regelen de contractuele verplichtingen tussen JOLA Tours & Trips en de gebruiker en spelers, evenals de voorwaarden voor deelname aan de Schnipseljagd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens JOLA Tours & Trips.
 3. Wanneer de gebruiker een product besteld bij JOLA Tours & Trips, gaat deze akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 4. Voor zover de gebruiker het product besteld voor/namens andere spelers is het akkoord ook geldig voor/namens de andere spelers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de medespelers van deze Algemene Voorwaarden.
 5. JOLA Tours & Trips heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.
 6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. JOLA Tours & Trips sluit de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkend algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

.

Deelname voorwaarden alle Spelers

3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Schnipseljagd (of andere producten of diensten van JOLA Tours & Trips) geschied geheel op eigen risico. De afsluiting van een aansprakelijkheidsverzekering is de individuele verantwoordelijkheid van elke speler, maar word wel door JOLA Tours & Trips aangeraden.
 2. Dienovereenkomstig is JOLA Tours & Trips op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan, van of door de gebruiker/speler of derden, direct of indirect, die op wat voor manier dan ook is ontstaan of veroorzaakt.
 3. Bovenstaande geldt ook voor een ieder of derden die handelt namens JOLA Tours & Trips; Bijvoorbeeld werknemers, partners, vertegenwoordigers en vrijwilligers.
 4. De gebruiker en spelers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, die door hen zijn veroorzaakt. Mantelzorgers en/of ouders zijn verantwoordelijk voor en naast hun kinderen.
 5. JOLA Tours & Trips is op geen enkele manier aansprakelijk voor diensten van derden die door hen worden geleverd.
 6. Indien JOLA Tours & Trips aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4 Verantwoordelijkheid

 1. De Schnipseljagd is een onbegeleide, selfguided tour, wat betekent dat spelers alleen richting aanwijzingen ontvangen. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor eigen (en medespelers) handelen of nalaten tijdens het spelen van de Schnipseljagd.

5 Geheimhouding

 1. Als gebruiker/klant, alsmede alle spelers van de Schnipseljagd, stem je ermee in alle oplossingen, antwoorden, hints, alle andere opdrachten en informatie uit de JOLA webapp, niet door te vertellen/te verspreiden/gebruiken op wat voor manier dan ook, met of aan derden die de Schnipseljagd nog niet gespeeld hebben, of te gebruiken voor eigen of commerciële doeleinden.

6 Respect

 1. JOLA Tours & Trips vraagt alle spelers respect te tonen voor de omgeving waarin ze de Schnipseljagd spelen. Daarmee bedoelen we met name respect voor de stad- en dorpsbewoners, hun eigendommen en privacy, als ook de natuur en omgeving.

7 Let op jezelf

 1. Ook willen we alle spelers attenderen op het feit dat ze spelen op straat, te midden van veel  verkeer. We vragen iedereen goed op te letten, omdat het verkeer vaak erg druk en chaotisch kan zijn.

8 Privacy Beleid

 1. Bij het bestellen van een of meerdere producten bij JOLA Tours & Trips, worden voor het goed uitvoeren van onze dienstverlening, de persoonsgegevens van de gebruiker verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 2. JOLA Tours & Trips, door middel van het gebruik van de webapp, feedbackformulier, website, e-mail, social media of andere wijze, geeft de gebruiker of speler toestemming dat deze gegevens door JOLA Tours & Trips worden verwerkt.

9 Sluiten van de overeenkomst

 1. De informatie op de website www.jolatours.com of in de documenten (bijv. flyers, reclamefolders, informatiebrochures, etc.) van JOLA Tours & Trips zijn altijd vrijblijvend. Ze dienen slechts om te informeren over het aanbod van JOLA Tours & Trips, in het bijzonder om de Schnipseljagd en andere producten te beschrijven, en om de potentiële gebruikers te vragen een bestelling in te dienen bij JOLA Tours & Trips (“invitatio ad offerendum”).
 2. Bij het plaatsen van een bestelling via de website www.jolatours.com wordt de gebruiker tijdens het hele boekingsproces door de afzonderlijke boekingsstappen geleid. In het boekingsproces kiest de gebruiker het product naar wens en voegt deze toe aan de winkelmand. De gebruiker verstrekt JOLA Tours & Trips  zijn persoonlijke gegevens (met name voornaam / achternaam, e-mailadres) en de betalingsgegevens. De gebruiker is verantwoordelijk  voor de correctheid van de verstrekte gegevens. Verder heeft de gebruiker de kennis en acceptatie van het Privacybeleid: https://jolatours.com/veel-gestelde-vragen/privacy-beleid/, evenals deze algemene voorwaarden, door te klikken op een vakje tijdens de bestelling (de zogenaamde “opt-in”) om dit te bevestigen. Door op de knop “Afrekenen” te klikken en het voldoen van de betaling van een of meerdere producten in overeenstemming met de prijzen die op de website ​​vermeld staan, stemt de klant ermee in dat de dienst direct geleverd word en dient de klant een aanbod tot overeenkomst in. JOLA Tours & Trips aanvaard het aanbod waarmee de overeenkomst bindend wordt, door automatisch 2 bevestigings e-mails te sturen, naar het verstrekte e-mailadres. De overeenkomst is bindend wanneer de betaling is voldaan en verplicht JOLA Tours & Trips tot levering van de dienst. Deze dienst wordt binnen enkele minuten, maximaal binnen 30 minuten, na de betaling geleverd op het verstrekte e-mailadres. De gebruiker ontvangt daarop een e-mail met een link naar het bestelde product/dienst. 

10 Geen herroepingsrecht

 1. De gebruiker is ervan op de hoogte dat er geen herroepingsrecht bestaat.

11 Prijzen

 1. Alle prijzen die JOLA Tours & Trips hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen op die JOLA Tours & Trips hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan JOLA Tours & Trips te alle tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door JOLA Tours & Trips vastgesteld.
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door JOLA Tours & Trips een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een vaste prijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.

12 Gevolgen niet betalen

 1. Wanneer de gebruiker niet gelijk betaald bij het bestellen van het product in de webshop, wordt er geen nieuwe order geplaatst en komt er geen overeenkomst tot stand. Bij het uitblijven van de betaling, vervalt de bestelling.
 2. Wanneer er geen overeenkomst tot stand komt, ontstaat er geen verplichting voor JOLA Tours & Trips om het product te leveren. De toegang tot de webapp, wordt alleen gegeven wanneer de klant gelijk bij de bestelling van het product aan zijn betalingsverplichting voldoet.
 3. Het is niet mogelijk producten uit de webshop achteraf te betalen. Voor andere producten of diensten kan per overeenkomst worden afgeweken. 

13 Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst beschikbaar. Deze informatie bevat de gebruiker zijn naam en e-mailadres.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie/gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Stelt de klant niet,  of niet behoorlijk de door JOLA Tours & Trips redelijkerwijs verlangde informatie beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor fout, als in levering van de productlink e-mail aan het verkeerde e-mailadres, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

14 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van JOLA Tours & Trips in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan JOLA Tours & Trips kan worden toegerekend, in een van de wil van JOLA Tours & Trips onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van JOLA Tours & Trips kan worden verlangd.
 2. JOLA Tours & Trips is niet aansprakelijk voor schade om redenen buiten haar verantwoordelijkheid en impact om.
 3. Tot de in lid 1 en 2 genoemde overmachtsituatie worden ook –doch niet uitsluitend-  gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, verkeersongelukken, slechte weersomstandigheden, evenementen en werkonderbrekingen.
 4. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor JOLA Tours & Trips 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat JOLA Tours & Trips er weer aan kan voldoen.
 5. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel, of gedeeltelijk ontbinden. Aan JOLA Tours & Trips kan de e-mail worden gericht aan: hello@jolatours.com.
 6. JOLA Tours & Trips is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

15 Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst is eenmalig.

16 Intellectueel eigendom

 1. JOLA Tours & Trips Behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle websites, webapps, e-mails, producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Wanneer de intellectuele eigendomsrechten niet bij Jola Tours & Trips liggen, wordt de bron duidelijk genoemd. Voor de webapp geldt dat deze informatie te vinden is bij de INFO button.
 3. De gebruiker mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van JOLA Tours & Trips (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere (commerciële) wijze gebruiken.

17 Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van JOLA Tours & Trips een onmiddellijk opeisbare boet van € 1.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van JOLA Tours & Trips waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

18 Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan JOLA Tours & Trips.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling JOLA Tours & Trips ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

19 Garantie

 1. De Schnipseljagd speurtochten zijn in de open lucht en de posten waarover de vragen gaan zijn openbaar en open voor het publiek. Ondanks regelmatige inspectie en controle van elke Schnipseljagd-route is het mogelijk dat afzonderlijke onderdelen en/of voorwerpen voor een korte tijd niet of niet volledig toegankelijk/ te zien zijn (bijvoorbeeld als gevolg van gebeurtenissen zoals; het weer, vernieling / beschadiging, onderhoudswerkzaamheden, wegopbrekingen, verkeersongelukken). De deelnemers in deze zaak hebben geen aanspraak op garantie en / of aansprakelijkheid voor schade jegens JOLA Tours & Trips. Wel zal JOLA Tours & Trips samen met de gebruiker op zoek gaan naar een tevreden oplossing.

20 Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer JOLA Tours & Trips toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door JOLA Tours & Trips niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat JOLA Tours & Trips in verzuim is.
 3. JOLA Tours & Trips heft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de kant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien JOLA Tours & Trips kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. Onder zeer speciale omstandigheden kan het mogelijk zijn voor een klant om een teruggave van het aankoopbedrag aan te vragen. Voorwaarde is wel dat er niet meer dan een paar (3) vragen beantwoord zijn. Ongeacht de reden dat de gebruiker/klant niet verder wil/kan spelen, moeten zij contact opnemen met  Jola Tours & Trips, om een ontbinding aan te vragen, inclusief de reden daarvan.  Jola Tours & Trips zal altijd haar uiterste best doen om het probleem op te lossen.
 5. De aanvraag van de ontbinding, via een e-mail, moet uiterlijk 3 dagen nadat de klant gestopt is met de Schnipseljagd, of ander product, geschieden. Deze mail kan gestuurd worden naar hello@jolatours.com.

21 Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derde worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming van JOLA Tours & Trips.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijk werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

22 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat JOLA Tours & Trips bij het opstelling van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

23 Toepasselijk recht en bevoegde recht

 1. Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlands rechter in het arrondissement waar JOLA Tours & Trips is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 30-07-2019 door JOLA Tours & Trips